تعبير خواب مراسم فاتحه خواني

فاتحه خواندن سر قبر

در روایات متعددی آمده است كه بازماندگان مرده هركار خیری برای وی انجام دهند (مانند قرائت قرآن، فاتحه، صدقه، حج، نماز و روزه،…) به او می‌رسد و از آن كار بهرمند می‌گردد، بر پایه این روایات، حتی اعمالی مثل فاتحه كه می‌توان در سر قبر خواند اگر در جای دیگری نیز خوانده شود به مرده می‌رسد. البته رفتن بر سر قبر مرده ثواب جداگانه ای غیر از فاتحه خواندن دارد و مرده از این كه به زیارت او بروند خوشحال می‌شود

تعبیر خواب زیارت اهل قبور

دیدن قبر در خواب را بیشتر معبرین به زندان تعبیر کرده‌اند. به گفته مطیعی تهرانی دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست دیدن قبر در خواب زندان است و گرفتاری‌های شدید زندگی است. این گرفتاری‌ها می‌تواند دل مشغولی‌های ذهنی و یا مشکلات مالی باشد که فرد را در مضیقه قرار داده است. حال ابراهیم کرمانی زیارت اهل قبور رفتن را دلداری به افرادی که در تنگنا و مضیقه (زندانی) تعبیر کرده است.

تعبیر خواب سوره فاتحه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.

تعبیر خواب سوره های قرآن

آنچه در ارتباط با تعابیر سوره های قرآن کریم برای کسی که در خواب این سوره ها را می خواند، وجود دارد، با توجه به اهمیت و صحت تعبیرات امام صادق (ع) وحفظ حرمت حضرت و اعتماد به تعابیر معبرین محترم “ابن سیرین” و “ابراهیم کرمانی” در کتاب تعبیر خوابی که به کوشش عزیزان بابائی و یاوری در موسسه انتشارات نمونه به چاپ رسیده، تعابیر سوره های قرآن مندرج در آن کتاب را بدون کم و کاست و حفظ امانت ناشر برای آگاهی علاقمندان به این تعابیر، در اینجا آورده ایم.

تعبیر خواب سوره فاتحه الکتاب

اگر کسی در خواب مشغول خواندن این سوره بود، امورش چه از نظر مادی و چه معنوی روبراه می شود.

تعبیر سوره بقره

اگر کسی در خواب این سوره را قرائت می کرد، عمرش طولانی و در بلاها صابر و شکیبا است و به تعبیری دیگر نجات از شر دشمنان است.

تعبیر خواب آیه الکرسی

خواننده این سوره در خواب، اگر فقیر باشد به ثروت می رسد و اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر غمگین باشد، شاد می شود.
حضرت صادق (ع) می فرماید: صاحب مقام و منزلت می شود.

تعبیر خواب سوره آل عمران

خواندن سوره آل عمران در خواب، پاک شدن از همه بدیها است.
حضرت صادق (ع) می فرماید: دیانت و تقوایش قوی می شود.

تعبیر خواب شهدالله ( آل عمران، آیه 18)

کسی که این ذکر را می خواند، راضی به تقدیرات الهی است و پاک از این جهان می رود.

تعبیر خواب سوره نساء

قرائت سوره نساء در خواب تعبیرش این است که به خواننده ارثیه می رسد و خانواده و بستگانش زیاد می شوند.