تعبیر خواب شستن سر با شامپو

شستن سر و تن
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از بین گِل‌ها درآمده و خودت را شستی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، یـعـنـی خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خودت را با آب رودخانه شسته‌ای، یـعـنـی از شر«وزیر» و «پادشاه» ایمن می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خودت را با آب حوض می‌شویی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی و از انجام گناه دست می‌کشی.
تعبیر شستن سر با ختمی، توبه کردن و پاکی دین و ایمان می‌باشد .

 

از تعبیرهای زیر اینطور می‌توان فهمید که تعبیر کلی “شستن سر و بدن” رهائی از دردها و رنج‌ها، و یا گناهان می‌باشد، ولی تعبیر کلی “شستن دست و صورت” رسیدن به خواسته و هدف است، ولی بهتر است تمامی مطالب را به طور کامل مطالعه کرد تا برداشت صحیحی از تعبیر شستن حاصل شود.

 

تعبیر خواب شستن سر با شامپو

تعبیر خواب شستن خود 

برگرفته از کتاب کامل التعبیر
نوشتۀ: حبیش تفلیسی

از تعبیرهای زیر اینطور می‌توان فهمید که تعبیر کلی “شستن سر و بدن” رهائی از دردها و رنج‌ها، و یا گناهان می‌باشد، ولی تعبیر کلی “شستن دست و صورت” رسیدن به خواسته و هدف است، ولی بهتر است تمامی مطالب را به طور کامل مطالعه کرد تا برداشت صحیحی از تعبیر شستن حاصل شود.

شستن سر و تن
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی از بین گِل‌ها درآمده و خودت را شستی، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، تعبیرش این است که خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خودت را با آب رودخانه شسته‌ای، یـعـنـی از شر«وزیر» و «پادشاه» ایمن می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خودت را با آب حوض می‌شویی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی و از انجام گناه دست می‌کشی.
تعبیر شستن سر با ختمی، توبه کردن و پاکی دین و ایمان می‌باشد .
 شستن دست و صورت
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با هر دو دست، صورت خودت را شسته‌ای، تعبیرش این است که از دوستان و دودمان و تبار خودت یاری و کمک می‌خواهی و برای به دست آوردن احترام و جاه و منزلت به دنبال کاری خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور صحیح و کامل با آب صاف و پاک شسته‌ای، یـعـنـی به طور کامل به خواستۀ خودت می‌رسی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: ولی اگر ببینی دست و صورت خود را به طور ناقص با آب کثیف شسته‌ای، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.
اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور کامل با آب چشمه شسته‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی غم و اندوه تو از بین می‌رود، و اگر از چیزی ترسیده‌ای یـعـنـی ایمنی پیدا می‌کنی، یا چنانچه بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد، و اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر اسیر هستی، آزاد می‌شوی.
اگر ببینی دست و صورت خودت را در مسجد شسته‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را در آن مسجد هزینه می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی .
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دست‌های خودت را با “اشنان” می‌شویی، یـعـنـی کسی که به خیر تو امیدوار است، ناامید می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای شستن دست و صورت عبارتند از: 1– رسیدن به خواسته 2– بهبودی بیماری 3– خلاصی از زندان 4– حج 5– رهایی از غم و اندوه 6– دین و ایمان پاک 7– ایمنی از ترس 8– برآورده شدن حاجت و خواسته.
تعبیر مرتبط :   آبدستان
 سایر موارد
جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای شستن خود در آب سرد عبارتند از: 1– توبه 2– عافیت و سلامتی 3– خلاص شدن از زندان 4– ایمنی از ترس. ولی تعبیر شستن خود در آب گرم، غم و اندوه و بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده، خودش را می‌شوید، تعبیرش این است که بستگان مرده از غم و اندوه رها می‌شوند.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بینی خودت را شسته‌ای، یـعـنـی مردی زن تو را فریب می‌دهد.