سامان میدانی

مشهدی علی تنها نعلبند سامان میدانی(بازار کاه) تبریز که پنجاه سال به این حرفه پرداخته، چهل سال است که تابستانهای هر سال در حاشیه پنج شنبه بازار دام و حیوانات صوفیان نعلبندی می‌کند.