حجم مولی جزئی چیست؟

گزارش کار شیمی فیزیک 2 اندازه گیری حجمهای مولی و جزیی

اندازه گیری حجم مولی جزئی
گزارش کار شیمی فیزیک 2 اندازه گیری حجمهای مولی و جزیی
یکی از خواص بسیار مفید مربوط به کمیت های مولال جزئی برای توابع همگن از قضیه اولر استخراج می شود. طبق این قضیه برای یک تابع همگنF(N1,…Ni,….. ) از مرتبهn معادله زیر برقرار است:افزایش فشار موجب افزایش پتانسیل شیمیائی جسم حل شونده در محلول که مربوط به فاز جامد می شود می گردد. بنابراین جسم حل  شونده از فاز محلول آنقدر خارج می شود تا تعادل جدید بدست آید ، بر عکس ، اگر حجم در جامد باشد .حلالیت با افزایش فشار افزایش خواهد یافت.حجم کل یک مقدار محلول شامل 1000 گرم(51/55مول) آب و m مول جسم حل شونده به وسیله رابطه زیر داده می شود :

که در آن اندیس های 1و2 به ترتیب به حلال و حل شونده ربط دارد.V حجم مولال آب خالص است که برابر 069/18 سانتیمتر مکعب می باشد . بنابرین حجم مولال ظاهری  جسم حل شونده را به وسیله رابطه  زیر تعریف میکنیم :

که در آن m مولاریته محلول است و M2 جرم مولکولی جسم حل شونده،d  نیز دانسیته است.
با تعیین نقاطφ وm می توان یک منحنی یکنواخت از میان این نقاط رسم کرده از ضریب زاویه مماس بر این منحنی در غلظت های مورد نظر ، شیب آنها را بدست آورده به هر حال  برای محلولهای الکترو لیت ساده ، کمیتهای مولال جزئی بسیاری همانندφ حتی در غلظتهای متوسط به طور خطی با √¯mتغییر می کند . این رفتار با پیش بینی تئوری دبای- هوکل برای محلولهای رقیق مطابقت می نماید در نتیجه داریم:

که در آن φ حجم مولال ظاهری برون یابی شده تا غلظت  صفر است . حال می توان نقاط φ نسبت به √¯m را تعیین کرد و بهترین خط مستقیم را از میان این نقاط رسم نمائید . انحرا فات نقاط تجربی از بهترین خط راست قابل ملاحظه نیست .مگر اینکه داده های تجربی به طور غیر عادی بد باشد .
روش آزمایش:
ابتدا  50ccاز محلول مادر  NaCl,1Mرا با پیپت برداشته و آن را توسط آب به حجم100 CC می رسانیم سپس   50cc از محلول جدیدی را که ساختیم با پیپت برداشته و در داخل بالن دوم می ریخته و دوباره آن را با آب به حجم  100CCمی رسانیم و این کار را تا حجم 1/32 ادامه می دهیم.جرم پیکنومتر خشک را اندازه گیری می کنیم.5 محلول ساخته شده از محلول مادر را تک تک درون پیکنومتر می ریزیم و با استفاده از ترازوی دیجیتالی جرم آنها را یادداشت می کنیم.برای بدست آوردن حجم دقیق پیکنومتر،درون آن آب مقطر می ریزیم و جرم آن را یادداشت می کنیم.این جرم را از جرم پیکنومتر خشک ،کم می کنیم و در عکس دانسیته آب مقطر  ضرب   می کنیم.حال برای بدست آوردن دانسیته ی محلولها باید جرم آنها را از جرم پیکنومتر خشک کم کرد و بر حجم پیکنومتر تقسیم کرد.
جرم پیکنومتر خشک:16.377gr
جرم پیکنومتر با آب مقطر:40.974gr