قنات در حل جدول

قنات

قنات

 • کاریز
سایت جدول یاب برای سؤال قنات پاسخ ارائه شده را پیشنهاد می دهد. در حل جداول، برای پرسش قنات می توانید از پاسخ فوق استفاده کنید.

قنات

قنات

 • قنات . [ ق َ ] (ع اِ)چوب نیزه . رجوع به قناة شود. || کاریز. (مهذب الاسماء). کهریز. کاهریز. ج ، قنوات :

  وای بومسلم که مر سفاح را

  او برون آورد زان ویران قنات .

  ناصرخسرو.

  || استخوان مهره ٔ پشت . (غیاث اللغات از شرح نصاب و منتخب ).

 • قنات . [ ق َ ](ترکی ، اِ) پرده ٔ کرباس که قایم مقام دیوار باشد.
 • قنات . [ ق ُن ْ نا ] (ع اِ) ج ِ قُنَّة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قنة شود.
 • قنات . [ ق َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز، واقع در 70 هزارگزی جنوب شیراز و 22هزارگزی راه فرعی سیاخ به شیراز. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 240 تن است . آب آن از رودخانه ٔ قره آغاج و محصول آن غلات ، لبنیات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
 • قنات . [ ق َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان ریگان بخش فهرج شهرستان بم ، واقع در 38هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 15 هزارگزی راه فرعی بم به خاش . سکنه ٔ آن 45 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
 • قنات . [ ق َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند، واقع در 65هزارگزی جنوب خوسف و سر راه مالرو عمومی بصیران . موقع جغرافیایی آن جلگه وهوای آن گرمسیری است . سکنه ٔ آن 19 تن است . آب آن ازقنات و محصول آن غلات ، لبنیات و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).