دانلودآهنگ چشم چرونی حدداره ولاقباحت داره

متن آهنگ چشم چرون از بیتا

چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره
چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره

صبح تا غروب تو کوچه دنبال این و اونی
با اون چشای هیزت چقدر تو چشم چرونی
هر جا که پا میذاری هزار تا شاکی داری
تو غیر چشم چرونی فکری به سر نداری
فکری به سر نداری

چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره
چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره

تو که چشم چرونی کارته آره دو چشمات ابزارته
چند تا رفیق بیکار ببین تو شب و روز همراهته
تو که نه فکر کار و باری حتی نه فکر عشق و یاری
میون هفت آسمون تویی ستاره ای نداری

تا کی توی خیابون هی دنبال این و اون
آهای آهای چشم چرون یه ذره آروم برون
این روزا زود میگذره فکری به حالت بکن

بیا و با دل خود این جوری بد تا نکن
این جوری بد تا نکن

چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره
چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره

صبح تا غروب تو کوچه دنبال این و اونی
با اون چشای هیزت چقدر تو چشم چرونی
هر جا که پا میذاری هزار تا شاکی داری
تو غیر چشم چرونی فکری به سر نداری
فکری به سر نداری

چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره
چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره

چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره
چشم چرونی حد داره والا قباحت داره
چشم چرونی تا به کی؟ آره خجالت داره
آره خجالت داره