هم خانواده قصه

کلمات هم خانواده سوم دبستان کلمات هم خانواده کلاس چهارم و پنجم کلمات هم خانواده چیست

کلمات هم خانواده در ادبیات فارسی  هم خانواده کلمات

کلمات هم خانواده به کلماتی میگویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .

سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه

سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا

سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله

سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت

سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق

سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع

سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس

سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد

سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک

سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع  ش  ق)
كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك  ت ب)

تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،
رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
گويا، گوينده، گفتن، گفت

د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد
كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه

 

رابط – مربوط – ارتباط – ربط

عجله – عجول – عاجل و تعجیل

تدریس – دروس – مدرس – درس

عامل – معمول – عمال – عمل

تعلیم – عالم – معلم – معلوم

نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال

ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه

مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه

قصه : قصص ،‌ قصه ها

تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم

تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر

تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز

دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار

هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش

تابش : تابنده – تابان –تابندگي

تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول

حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه

حس : حساس – محسوس – احساس

حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك

خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات

سفر : مسافر – مسافرت

شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل

علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر

قصد : قاصد – مقصود – مقصد

كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب

كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق

ميلاد : مولود – ولد – ولادت

ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه

نظم : ناظم – منظم – تنظيم

جز : اجزا – مجزا

حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق

محل و محله

احترام  و محترم

فعال  و  فعالیت

طفل  و اطفال

ولی  و  اولیا

فکر  و افکار

مدرسه و مدارس

حال و احوال

معروف و معرف

صلح  و مصالحه

محیط  و احاطه

اختراع  و مخترع

حفظ ، حافظ

محافظ و محافظت

نظم ، ناظم

منظم و تنظیم

عجیب و عجایب

خارج ، خروج و مخرج

عدل ، عادل و عدالت

مسئله و مسائل

لحظه و لحظات

ضعیف ، ضعف و ضعفا

شجاع و شجاعت

مرمت و ترمیم

صدمه و صدمات

معالجه و علاج

هاجر ، مهاجر و هجرت

منتظر و انتظار

غروب ، غرب و مغرب